De
Bongerd
Bed &breakfast
EEN BEZOEK AAN HET LAND VAN MAAS EN WAAL,
MEER DAN DE MOEITE WAARD !Aus Richtung 's Hertogenbosch oder Utrecht

- A 50, am autobahndreieck Bankhoef abfahrt A-326 in richtung Wijchen, Nijmegen.
- A 326, abfahrt Bergharen. Rechts Hernenseweg.
- Kreisverkehr rechts Drutenseweg.
- Zeigeschild Leur rechts Leurseweg, erste straße rechts Ruffelsdijk.
Aus Richting Nijmegen

- A 326, abfahrt Bergharen. Rechts Drutenseweg.
- Zeigeschild Leur rechts Leurseweg, erste straße rechts Ruffelsdijk.
Bed & Breakfast
Wegbeschreibung
MARJAN GROTENS  ·  RUFFELSDIJK 4  ·  6615 AM LEUR/ WIJCHEN
TEL 024-6413150  ·  EMAIL:  marjan.grotens@planet.nl